Τεχνολογίες Πληροφοριών και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

Ψηφιοποίηση ιστορίας με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού.