Ρόλος του Νηπιαγωγείου

Στο νηπιαγωγείο τίθενται οι βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη τών παιδιών.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα συνιστά διαδικτυακό τόπο φιλοξενίας ιδεών και προτάσεων για μαθησιακές δραστηριότητες και κατασκευές που μπορούν να υλοποιηθούν από μαθητές/τριές νηπιακής ηλικίας.